80.000 110.000 
18.000 35.000 
18.000 35.000 

Phụ kiện may

Thổ Cẩm Sóng Hoa

18.000 35.000 

Phụ kiện may

Viền Ren Cưa – Cuộn

150.000 250.000