130.000 150.000 
20.000 40.000 
20.000 40.000 

Phụ kiện may

Thổ Cẩm Sóng Hoa

20.000 40.000 

Phụ kiện may

Viền Ren Cưa – Cuộn

150.000 300.000