Phụ kiện sản xuất LSR

Băng Keo 5 Li

80.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Bộ Chữ Yếm Lân – Bộ

100.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Châu 10cm

140.000 155.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Châu 8cm – Cặp

80.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Châu 9 VIP

150.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Châu Phật Sơn VIP – Bộ

1.800.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Châu PS 4cm – Cặp

30.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Châu PS 5cm – Cặp

36.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Châu VIP 10 – Cặp

350.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Châu VIP 8cm – Cặp

230.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Co

4.000 5.000 

Phụ kiện sản xuất LSR

Cước Phật Sơn

350.000 900.000