Trống & bộ gõ

Tay xách trống – Cái

20.000 70.000 
750.000 

Trống & bộ gõ

Trống LC 6T – Quả

3.800.000 4.700.000 
4.200.000 
650.000 700.000 
750.000 

Trống & bộ gõ

Trống Thiên Âm 5T3

2.600.000 

Trống & bộ gõ

Túc Tắc

180.000 230.000 

Trống & bộ gõ

Xã Haiping

900.000 2.000.000 

Trống & bộ gõ

Xã Rồng Haiping – Cặp

670.000 910.000